Adatkezelés és játékszabályzat

1. A pályázat szervezője

A Reál Hungária Élelmiszer Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7. cégjegyzékszám: 13-09-191691 továbbiakban: „Szervező”) pályázatot hirdet „Reál Osztálykassza” (továbbiakban: „Pályázat”) címmel. A Pályázat kiírását, megszervezését, a részvétel feltételeit, a nyertesek megállapítását és közlését, valamint a Pályázattal kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen Részvételi és Játékszabályzat rendez, az alábbiak szerint.

2. A Pályázatban való részvétel feltételei

A Pályázaton részt vehet valamennyi Magyarországon működő köznevelési intézményekben (általános iskolában) – a 2018-2019-as tanévre – alakult osztály (továbbiakban: Pályázó), amelyek a Részvételi és Játékszabályzatban részletesen meghatározott feltételeket teljesítik. A Szabályzat szóhasználatban az osztály kifejezés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 23. pontjában meghatározottak szerinti tartalommal bír. A Pályázat során a pályázó osztályt az osztályfőnök képviseli.


3. A Pályázat időtartama: 2018. szeptember 1-től december 21-ig tart.

Az ezen időtartamok előtti és utáni időpontokban beérkezett Pályázatok a Pályázatban nem vesznek részt.

4. A Pályázati Csomag

A Pályázatban kizárólag azon termékekkel lehet részt venni, amelyek csomagolásán megtalálható a „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 6. vagy 1097 Bp. Könyves K. krt. 12-14. vagy H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.) és társult vállalkozásai” felirat (a továbbiakban: Cégszöveg). A megvásárolt termékekről kivágott és gyűjtött Cégszövegeket, 100 darabonként kötegelve és a Pályázat Internetes regisztrációs oldalán történő regisztráció után, teljes körűen kitöltött Pályázati adatlap és annak nyomtatott példányának csatolásával ellátott csomagok (továbbiakban Pályázati Csomag) érvényesek.

5. A Pályázatok beküldésével kapcsolatos információk

A Pályázat Internetes regisztrációs oldala: www.osztalykassza.hu.

A Pályázó a Pályázatban való részvétellel elismeri és kijelenti, hogy a jelen Részvételi és Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltételek és fenntartások nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Részvételi és Játékszabályzatot (vagy annak bármely rendelkezését) nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatosan bármiféle kifogást emel, a Pályázatban nem vehet részt, illetve abból automatikusan kizárásra kerül.


A Pályázathoz kitöltendő adatlapon (továbbiakban: Pályázat átadó adatlap) az alábbi információk megadása kötelező:

1. Pályázó iskola/intézmény adatai
a. Intézmény pontos megnevezése
b. Pontos címe
c. Telefonszáma
d. Intézmény bankszámlaszáma

2. Pályázó osztály adatai
a. A nevező osztály megjelölése
b. Osztályfőnök neve
c. Osztályfőnök telefonszáma
d. Osztályfőnök e-mail címe

3. Pályázati adatok
a. Összesen gyűjtött Cégszövegek száma
b. Pályázat leadásának időpontja
c. Pályázat leadásának módja

4. Aláírás
a. Pályázó iskola igazgatója
b. Pályázó osztály osztályfőnöke

5. Pályázó iskola/intézmény pecsétjének lenyomata

Egy Pályázatnak egy, a 2. pontban rögzített feltételeknek megfelelő Pályázó által a Hiba: A hivatkozás forrása nem található. pontban leírtak alapján beküldött, és a jelen Részvételi és Játékszabályzatnak teljes körűen megfelelő gyűjtés adatai számítanak, így ha ezen adatok a Részvételi és Játékszabályzat valamennyi rendelkezésének és feltételének megfelelően regisztrációra, majd beküldésre kerülnek, akkor a Pályázat érvényes.

A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Pályázó felel.

A Pályázat csak akkor érvényes, ha az
valós adatokat tartalmaz;
a pályázati adatlap hiánytalanul ki van töltve és elektronikus úton kerül beküldésre a Pályázat Internetes regisztrációs oldalán december 21-ig;
a kitöltött és kinyomtatott pályázati adatlap – és vele együtt a 4. pontban leírtak alapján elkészült Pályázati Csomag – beérkezik a Reál Hungária Élelmiszer Kft. székhelyére (2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7. ) január 18-ig.

A Pályázók kizárásra kerülnek, és nyereményre nem jogosultak, ha
valótlan adatot közölnek, vagy azokkal visszaélnek;
a pályázati feltételeket és abban vállalt kötelezettségeiket megszegik, illetve a pályázat során tisztességtelen magatartást tanúsítanak;
a regisztrált Pályázat szerinti Pályázati Csomagot nem küldik be a beérkezési határidőig a Reál Hungária Élelmiszer Kft. címére;
a Pályázati adatlapon lenyilatkozott Cégszöveg mennyisége +-0,5%-nál nagyobb mértékben eltér a ténylegesen átadott mennyiségtől;
a Pályázati adatlap nem elektronikus úton kerül kitöltésre.
a Pályázati csomag nem tartalmazza a Pályázati adatlapot

Egy Pályázó egy Pályázatot küldhet be a Pályázat során, azonban ugyanazon intézményből több Pályázó is részt vehet a Pályázaton.

Egy Pályázó egy Pályázattal csak egy támogatási összeget kaphat.

A Pályázati csomagra rá kell írni az alábbiakat: Osztálykassza, Pályázó megjelölése, Pályázó osztályfőnökének neve, Pályázó iskola/intézmény neve.

A Pályázati csomag beküldési címe:
Reál Hungária Élelmiszer Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.

A Pályázati csomag beküldésére postai úton kézbesítve vagy személyes átadással is sor kerülhet.

Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Pályázati Csomagnak a Szervezőhöz történő beérkezési időpontja (a Szervező rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont) értendő.

A beküldött Pályázatban szereplő hibás vagy nem olvasható adatokból eredő hibáért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


6. A támogatásokkal kapcsolatos információk

Minden határidőben beérkező, a 2. pont szerint részvételre jogosult Pályázó által a 4. és 5. pont szerint gyűjtött és beküldött, valamint a jelen Részvételi és Játékszabályzatnak megfelelő, helyes és érvényes Pályázati csomaggal rendelkező Pályázat (a továbbiakban: Érvényes Pályázat) részt vesz a Pályázat támogatásában.

Helyszín: Reál Hungária Élelmiszer Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.


7. Támogatás

A Pályázaton összesen 25.000.000,- forint támogatás kerül felosztásra.

A 25.000.000,- Ft a Nyertes Pályázók között az összegyűjtött Reál Cégszövegek mennyiségének arányában kerül felosztásra.8. Nyertesek

Pályázati támogatásban részesülő (továbbiakban Nyertes):
Egy Pályázat akkor nyertes, ha Érvényes Pályázatnak minősül és a jelen Részvételi és Játékszabályzat minden rendelkezésének maradéktalanul megfelel (a továbbiakban: a Nyertes Pályázat). A támogatásra, illetve annak átvételére az Érvényes Pályázatot beküldő Pályázó jogosult (a továbbiakban: a Nyertes Pályázó). A Nyertes Pályázó csak abban az esetben jogosult a támogatás átvételére, ha az Érvényes Pályázathoz tartozó Pályázati csomagot beküldte a Szervezőnek az 5. pont szerint.

Nyertes értesítése:
A Nyertes Pályázókat a szervező a támogatások felosztását követően egy előzetes eredményeket tartalmazó listát tesz közzé a Pályázat Internetes regisztrációs oldalán az egy címkére eső támogatás mértékéről, és hasznos információk a Pályázattal kapcsolatosan. A lehető legrövidebb időn belül értesíti a Nyertes Pályázókat az előzetes eredményekről azon e-mail címen, amely a regisztráció során megadásra került. Amennyiben a Pályázó a 9. pontban rögzítettek alapján nem jelez vissza az esetleges adatok módosításokról a Nyertes Pályázó a Pályázatból kizárásra kerül, és elveszti jogosultságát a támogatásra.

A Nyertes Pályázókat a Szervező a támogatások felosztását követően közzétett előzetes eredményeket tartalmazó lista felülvizsgálata és a 9. pontban leírtak alapján esetleges módosításainak elvégzése után a Szervező közzéteszi a végleges pályázati eredmények listáját a Pályázat Internetes regisztrációs oldalán és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a végleges eredményekről azon e-mail címen, amely a regisztráció során megadásra került.

9. A támogatások átvételével kapcsolatos szabályok

A Nyertes Pályázókkal a 8. pont szerint a kapcsolatot felveszi a Szervező, azon az elérhetőségén, amit a Nyertes Pályázók a Pályázat során megadtak. A Szervező minden Nyertes Pályázót felkér arra, hogy a Pályázat Internetes regisztrációs oldalán közzétett előzetes eredményeket nézzék át. A Nyertes Pályázó a Szervező által felrakott előzetes eredményekről való értesítéstől számított 14 naptári napon belül köteles elektronikus úton jelezni a Szervező felé a Pályázati adatlapon szereplő adatok esetleges módosításának szükségességét.

A beküldött Pályázati csomagok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A 8. pontban foglalt feltételek teljesítése és a Nyertes Pályázathoz tartozó Pályázati csomag 5. pont szerinti beküldése esetén a Nyertesek banki átutalással kapják meg támogatásukat.

Szervező a támogatások átadásáig kizárhatja a Pályázatból azt a Pályázót, akinek a Pályázaton feltüntetett, illetve személyes adatai, illetve egyéb megadott adatai nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy az általa leadott pályázat hamisított vagy nem érvényes. A Pályázók téves vagy valótlan tartalmú adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Pályázati csomag beküldése és érvényességének ellenőrzése, majd a végleges eredmények kihirdetése után a Szervező a megadott bankszámlaszámra utalja a Nyertes Pályázó támogatását, a Nyertes Pályázatokról készült támogatások felosztása után elkészült végleges eredmények listájának közzététele után számított 50 napon belül.

Szervező a személyes átadásból és a postai kézbesítésből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Szervező nem vállal felelősséget az értesítés és a támogatás utalására, ha a pályázaton a megadott bankszámlaszám vagy e-mail cím pontatlanul, hiányosan, tévesen vagy olvashatatlanul került feltüntetésre.

A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek, terhek (pl. a tulajdonost személyesen terhelő költségek, a pályázatok beküldésének postaköltsége, stb.) a Pályázókat, illetve a Nyerteseket terhelik.

10. Adatkezelési nyilatkozat


A Pályázat elsődleges célja a Nyertes Pályázó osztályok támogatásban részesítése. A Pályázat során a Szervező által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja egyrészt (1) a Nyertes Pályázó osztályok megállapítása, továbbá a Nyertes Pályázattal kapcsolatos támogatás kiutalása, továbbá (2) a Szervező szolgáltatásainak, termékeinek és tevékenységének (pl. játékok, promóciók, akciók stb.) népszerűsítése és ügyféltáborának növelése, illetve a résztvevők hozzájárulásának megszerzése ahhoz, hogy a Szervező a résztvevők részére közvetlenül üzletszerzési tevékenység körébe tartozó saját és a partnereitől származó reklámok, tájékoztató információk eljuttatása.

A Pályázó a Pályázat Internetes regisztrációs oldal (www.osztalykassza.hu) használatával hozzájárul, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

A regisztráció/részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben úgy tekinti, hogy a játék résztvevői a szabályzatot a regisztráció előtt elolvasták. A résztvevők az Interneten történő regisztrációval elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat adják Szabályzatban meghatározott, a pályázók által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett, a fentiekben kifejtett célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: 2018. 09. 01.- 2019. 05. 31. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.


Az érintettek a info@osztalykassza.hu e-mail címre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ebben az esetben személyes adatait a Reál Hungária Élelmiszer Kft. azonnali hatállyal törli. Amennyiben azonban a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak megállapítását vagy/és a támogatás kiutalását megelőzően kerül sor, az érintett pályázó helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t kell megállapítani.

A Szervező a személyes adatokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Szervező a személyes adatokat kizárólag ennek a pályázatnak a lebonyolítására használja fel, és csak a nyertesek adatait veszi (név, cím) nyilvántartásba.

A Szervező az adatokat az adatfeldolgozóként igénybe vett Havasi:live Kommunikációs Ügynökség Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 36. kivételével harmadik személy részére nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra, kivételt képez ez alól az Intézmény neve és annak címe, osztály megjelölése valamint az elnyert támogatás összege. A Pályázók által megadott adatokat a Szervező a támogatások utalását követő 30 napon belül megsemmisíti.

A Pályázatok hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai kézbesítés/ személyes átadás elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, valamint az esetleges nyomdahibákért a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyereményjátékról további információk megtalálhatók a Szervező saját és csatlakozott üzleteiben elhelyezett reklámanyagokon és a Szervező 2018. augusztus 29. — szeptember 4., szeptember 5—11., október 3—9. és október 10-16. között érvényes akciós újságjaiban, valamint a www.real.hu, www.osztalykassza.hu weboldalon.


Biatorbágy, 2018. 08. 28.
Reál Hungária Élelmiszer Kft.
Szervező


MENÜ
Információ
Osztálynapló
Kispályázataink
Kapcsolat
HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS
Amennyiben a jövőben szeretne hírlevelet kapni aktuális
pályázatunkról, adja meg e-mail címét.
ELÉRHETŐSÉGEINK
Tel: (+36) 1 222 55 55
Email: info@osztalykassza.hu
Copyright© 2011 Reál Hungária Élelmiszer Kft.
Facebook